SE

Vernissage torsdag 20 mars, ?Light Sleeper, Heavy Dreamer? är en samling nya verk av Karl Grandin

Vernissage torsdag 20 mars
Utställningen ?Light Sleeper, Heavy Dreamer? är en samling nya verk av Karl Grandin. Karl Grandin (f. 1976) är en stockholmsbaserad konstnär och och formgivare. Han är ocks? del av det svenska designteamet V?r samt en av grundarna av klädmärket Cheap Monday och av nomadbryggeriet Omnipollo.
Symbolers makt och hur den typen av bilder utnyttjas av de marknadsdrivna krafterna är ett tema som utforskas i Karl Grandins arbete. Filtrerat genom olika media och populärkulturella referenser kan hans verk ses som emblem för ha-begär, approprierade, förvandlade och förvrängda för att blotta ett spektrum av associativa tolkningar. Präglad av sitt intresse för radikala kulturyttringar och gränserna för vad samhället accepterar förenar han välbekanta begrepp i nya, ombytliga kombinationer. Med utg?ngspunkt i ämnen som vandalism och religiösa eller esoteriska subkulturer uttrycker Grandins affischer, illustrationer och förem?l motst?nd. Hans bildspr?k knyter an till 1960- och 1970-talets politiskt konfronterande konceptkonst och antidisciplinära aktioner av svenska konstnärer som Carl-Johan De Geer och Sture Johannesson.
?Light Sleeper, Heavy Dreamer? är inte bara en utställning om värden, den handlar ocks? om v?r relation till den kulturella miljön omkring oss. Den kanaliserar välkända referenser i syfte att lyfta fram kontrasterande sinnestillst?nd. ?Light Sleeper, Heavy Dreamer?, som l?nar sin titel till utställningen, är neonskulptur i form av en omformad RAF-logotyp och kan ses som ett ironiskt uttryck för hur revolutionsandan absorberats av populärkulturen och kommodifierats. Reklam blir här en sorts pacificierande och förtryckande motkraft som omfamnar alla alternativa kultur- och motst?ndsyttringar i en process som innebär en totalitär homogenisering och kommersialisering av samhället.
Grandin exponerar motsättningar genom att ?terskapa eller överdriva dem. ?The Proper Way To Dispose of A Swedish Flag?, en brasvideo med flaggor som bränsle, för tankarna till Carl-Johan De Geers vanhelgande av flaggan fr?n 1967. Verket är ocks? ett svar p? den senaste tidens debatter om censur p? konsthögskolor i det byr?kratiserade Sverige. ?Hoop Dreams?, ett verk som bygger p? likheten mellan en basketkorg och en drömf?ngare, är en skulptur som direkt handlar om alienerad längtan. Verket anspelar p? ungdomars förväntningar och de förutbestämda socioekonomiska strukturer som h?ller dem tillbaka. Det är en designbaserad tolkning av en dokumentärfilm fr?n 1994 som handlar om tv? afroamerikanska gymnasieelevers ambitioner och deras drömmar om att bli professionella NBA-spelare.
I rollen av formgivare som behandlar b?de den samtida människans villkor och sina egna produktionsförh?llanden medger Grandin sin egen delaktighet i systemet. Flödet mellan ambivalens och övertygelse, skapat av effekterna av sen-kapitalism, är ofta sv?rt att konfrontera. Som konsumenter är vi f?ngade mellan v?ra känslor av motvilja och förförelse, en inre kris som reflekteras och motarbetas i Karl Grandins verk.
Karl Grandin (f. 1976, Stockholm) arbetar i en mängd olika tekniker och hans energiska och märkliga bilder syns p? bok- och skivomslag, p? tyg, affischer, möbler, väggar och i tidningar och film. Han är ocks? del av den svenska designteamet V?r och en av grundarna av klädmärket Cheap Monday och av nomadbryggeriet Omnipollo. 2011 hade Karl Grandin en soloutställning p? Nevsky 8 i St Petersburg och har deltagit i en mängd utställningar runt om i världen.
Nathalie ?hbeck, februari 2014
————
Light Sleeper, Heavy Dreamer
Opening Thursday March 20th 2014
The exhibition ?Light Sleeper, Heavy Dreamer? brings together recent works by Karl Grandin. Karl Grandin (b. 1976) is a Stockholm-based artist and designer. He is also part of the Swedish design team V?r and a co-founder of fashion label Cheap Monday and nomadic craft brewery Omnipollo.
The power and resistance of symbols and the co-option of such images by market-driven forces is explored throughout the work of Karl Grandin. Channeling different media and popular references, his works could be seen as emblems of commodified desire, transformed, estranged and détourned in order to reveal a spectrum of associative readings. Marked by his interest in radical cultural expressions and the margins and boundaries of what is accepted in civil society, he fuses familiar concepts into new and volatile combinations. While drawing upon sources such as vandalism and religious or esoteric subcultures, Grandin?s posters, illustrations and objects speak of resistance. At times Grandin?s imagery connects with the politically confrontational and conceptual art of the 1960s and 1970s, and the anti-disciplinary actions by Swedish artists such as Carl-Johan De Geer or Sture Johannesson.
?Light Sleeper, Heavy Dreamer? is not only an exhibition about values, it is about our relationship to the cultural environment around us. It channels specific popular references in order to highlight contrasting states of mind. The remodeled RAF neon sculpture ?Light Sleeper, Heavy Dreamer?, which lends its title to the exhibition, can be seen as an ironic expression of how the thrust of revolutionary movements has become absorbed by popular culture and commodified as images of dissent. Here, advertising is exposed as the ultimate example of a leveling tolerance that incorporates any gesture of dissent in the homogenization and commodification of culture.
Grandin?s experimental design practice exposes restraints by reproducing or exaggerating them. ?The Proper Way To Dispose of A Swedish Flag?, a video of a wood fire fuelled by flags, brings to mind Carl-Johan De Geer?s flag desecration from 1967. It also responds to a series of recent debates around censorship in art academies in bureaucratized Sweden. ?Hoop Dreams?, a work which relies on the resemblance between a basketball hoop and a dream catcher, is a sculpture which is directly speaking of alienated desire. The work alludes to young peoples? aspirations and the predetermined socio-economic structures that restrain them. It is a design-based adaptation of the 1994 documentary with the same name, that tackles the aspirations and hopes of two African-American high school students and their dreams of becoming professional NBA players.
As a designer who addresses both the contemporary human condition and his own conditions of production, Grandin admits to his own complicity within a system. The flux between ambivalence and conviction, which is manufactured by the effects of late-capitalism, is often difficult to confront. We as consumers are trapped between having an aversion to something and, at the same time, being seduced by it. This crisis of self is reflected and resisted in the works of Karl Grandin.
Karl Grandin (b. 1976, Stockholm) works in a wide range of media and his energetic and enigmatic artwork have been featured on book and album covers, fabrics, posters, furniture, walls and in magazines and films. He is also part of the Swedish design team V?r and a co-founder of fashion label Cheap Monday and nomadic craft Omnipollo. In 2011 Grandin had a solo show at Nevsky 8 in St Petersburg and he has participated in numerous exhibitions around the world.
Nathalie ?hbeck, February 2014

Taverna Brillos stora matsal omges av barer och butiker som erbjuder charkuterier, delikatesser, pizza, bröd, glass, kafé och blommor. Utbudet är lika generöst som öppettiderna, fr?n tidig morgon till sen natt. Menyn har sina rötter i den italienska kokkonsten men har förnyats i svensk tappning av Tommy Myllymäki, i samarbete med Taverna Brillos kökschefer Magnus Nilsson och Victor Lagerstedt. Mannen bakom inredning och miljö är Jonas Bohlin, framg?ngsrik svensk formgivare och inredningsarkitekt.
November 2013 öppnade Taverna Brillo ytterligare en butik, denna g?ng i Sturegallarian. Butiken heter BRILLOBox.
Taverna Brillo tillsammans med Riche, Teatergrillen och Sturehof ing?r i Svenska Brasserier.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy


Tagi: #Bibendum Svenskarnas   #Christian Hellbergs   #Griffins Steakhouse Extraordinaire   #Mats Abrahamsson