Gastronomi

Uforutsigbar skatteeffekt

Norges Bondelag er urolig over at de borgerlige partiene ikke klarte ? bli enige om ? hindre skattesmell for b?nder.
Regjeringspartiene har i dag blitt enige om et budsjettforslag hvor arveavgiften fjernes. Norges Bondelag har advart mot samtidig ? fjerne andre regler, noe som vil f?re til skattesmell for b?nder og andre enkeltpersonforetak.
– Vi i Norges Bondelag vil likevel takke KrF og Venstre som i forhandlingene har f?tt gjennom at virkningen for b?ndene m? vurderes f?r revidert budsjett i april. Vi har merket oss Knut Arild Hareide (KrF) sin uttalelse om at ?det som virker positivt for hele folket, ikke skal sl? negativt ut for landbruket?. Vi har store forventninger til at saken finner sin l?sning i revidert nasjonalbudsjett (RNB) til v?ren, sier leder i Norges Bondelag, Nils T. Bj?rke.
Vanskelig valg for familiebruk
I perioden fra ?rsskiftet og fram til en avklaring i RNB, vil det v?re vanskelige valg for b?ndene ? ta ved eierskifte. Enten m? b?ndene foreta eierskifte f?r nytt?r for ? unng? skattesmell, eller satse p? at de borgerlige partiene kommer b?ndene i m?te.
– Forslaget slik H?yre og FrP har utformet det, vil s?rlig ramme unge b?nder i oppstartsfasen som overtar aktive g?rdsbruk hvor mye kapital er investert i maskiner og utstyr.
– Regjeringen har v?rt opptatt av forutsigbarhet for landbruket. Dette er ikke en forutsigbar situasjon, men vi forventer at regjeringen tar inn over seg den negative virkningen dette vil ha for de yngre b?ndene som skal inn i n?ringa, sier Bj?rke.
Rammer fremtidens matprodusenter
I proposisjonen skrev regjeringspartiene FrP og H?yre at den ?kte skatten vil antas s?rlig ? v?re knyttet til arvingers salg av utleieboliger og n?ring utenfor landbruket i forbindelse med skiftet.
– Dette er ikke tilfelle, noe n? ogs? Finansdepartementet bekrefter. Her rammer man i aller h?yeste grad fremtidens norske matprodusenter. Det er stikk i strid med FrP og H?yres uttalte m?l om ? prioritere skattefordeler for n?ringslivet, sier Bj?rke.
Viktig ? bevare forskningen
Tilleggsproposisjonen la ogs? opp til et kutt p? 33 millioner kroner i landbruksforskning. Norges Bondelag er glade for at KrF og Venstre har redusert dette kuttet.
Et slikt kutt hadde g?tt kraftig ut over innovasjon, nyskapning og overv?king innen v?r matproduksjon i en tid hvor matsikkerhet blir stadig viktigere. Norges Bondelag beklager imidlertid at kuttet til Mattilsynet er opprettholdt og at matgebyrene ?ker.
?kte energikostnader
?kningen i mineraloljeavgiften, CO2-avgiften og el-avgiften utgj?r ca. 130 mill. kroner for landbruket. Dette er en ekstrabelastning p? en allerede ?konomisk presset n?ring. Dette harmonerer d?rlig ogs? med regjeringens m?l om ? bruke skatte- og avgiftslette for ? gi norsk n?ringsliv bedre vilk?r.
Mat er viktigere enn penger
I tilleggsproposisjonen skrinla regjeringen planene om et kornlager.
– Det er en forbedring at det n? legges opp til ? utrede behovet for et nasjonalt kornlager. Det er ikke gitt at vi kan kj?pe oss til ? dekke v?re behov, selv om vi er et rikt land. De fleste land vet at mat er viktigere enn penger, avslutter Bj?rke.
Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Vedlagte filer
PDF-dokument

Similar Posts