Gastronomi

Statsbudsjettet er et godt grunnlag for ?kt matproduksjon

Regjeringen Stoltenbergs siste statsbudsjett for landbruket videref?rer intensjonen fra jordbruksoppgj?ret om en matproduksjon i takt med befolkningsveksten.
– Forslaget til statsbudsjett for 2014 bygger opp under m?let om ? ?ke norsk matproduksjon p? norske ressurser, sier Nils T. Bj?rke, leder i Norges Bondelag.
Jordbruksavtalen som ble fremforhandlet mellom denne regjeringen og b?ndene i mai ligger til grunn for det meste som omhandler landbruk i dette budsjettet.
– Det var en bra avtale og den sikret matprodusentene en sterkere inntektsvekst enn andre grupper. Den gav ogs? tro p? at denne regjeringen mente alvor med m?let om ?kt matproduksjon p? norske ressurser, noe vi har forventinger til at den nye regjeringen vil videref?re, sier Bj?rke.
Gledelig satsing p? kornlager
Norges Bondelag er ogs? forn?yd med forslaget om et beredskapslager for matkorn, men et slikt lager b?r v?re p? 12 m?neder dersom det skal sikre forsyningen til befolkningen.
– Om alle land hadde matkornlagre, som de burde, ville det balansert prisene i verdensmarkedet og gitt spekulanter f?rre muligheter. Det ville ?kt matsikkerheten i verden. De siste ?rs v?rutfordringer for kornb?ndene har vist hvor s?rbare vi er, ogs? i Norge. Klimaendringene vil ikke gj?re dette mindre aktuelt i ?rene fremover, sier Bj?rke.
Positive skattelettelser
Norges Bondelag er positiv til Stoltenberg-regjeringens vekstpakke for n?ringslivet som ogs? personlig n?ringsdrivende f?r nyte godt av.
– Det er positivt at regjeringen reduserer trygdeavgiften for b?nder, og innf?rer en startavskriving ved kj?p av maskiner og utstyr. Dette er tiltak som vil bedre investeringsevnen i landbruket, sier Bj?rke.
Regjeringen fortsetter ? ?ke bunnfradraget i formuesskatteordningen, og det er bra. Bondelaget ?nsker prim?rt ? fjerne formuesskatten p? arbeidende kapital, men dette er et godt steg i riktig retning.
Ingen reduksjon av matmomsen
Norges Bondelag har argumentert for at matmomsen b?r reduseres, noe som ikke er foresl?tt i budsjettframlegget. Bondelaget har over lengre tid ogs? arbeidet for en fondsordning som vil lette investeringer og bidra til bedre utstyr og infrastruktur.
– Vi hadde forventet en investeringspakke i statsbudsjettet for 2014. Det er en forventning vi n? retter til en ny regjering, sier Bj?rke.

For ytterligere kommentarer, kontakt Nils T. Bj?rke p? 901 50 624
Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy