SE

SLU: ?ter ett svagt lingon?r

2014-08-06 09:08 Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Det ser ut att bli ont om lingon i ?r. Prognosen fr?n Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar p? klart sämre tillg?ng i alla landsdelar utom i Götaland jämfört med ett normal?r.

Det ser ut att bli ont om lingon i ?r. Prognosen fr?n Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar p? klart sämre tillg?ng i alla landsdelar utom i Götaland jämfört med ett normal?r.
?rets prognos pekar p? en relativt sett mycket d?lig tillg?ng p? lingon i Norrland, med endast drygt hälften s? mycket bär jämfört med medelvärdet för perioden 2003?2013 (se figur 1). I Svealand ser det ännu sämre ut, där prognosen tyder p? att det endast kommer att finnas en femtedel av normaltillg?ngen, faktiskt den sämsta tillg?ngen sedan mätningarna började 2003 för denna del av landet. Bara i Götaland tycks tillg?ngen p? lingon kunna betecknas som normal. Prognosen baseras som vanligt p? uppgifter fr?n Riksskogstaxeringen och SLU:s skogliga försöksparker.
Bärtätheten varierar mycket och generellt sett är den mycket större i Norrlands och Svealands lingonskogar än i Götalands. Sett till antalet bär per kvadratmeter, s? blir det änd? dubbelt s? m?nga lingon i Norrland och Svealand, jämfört med Götaland (se figur 2 och karta figur 3).
? Den svaga tillg?ngen p? lingon i Götaland kan delvis förklaras med att lingonriset i viss utsträckning har drabbats av samma vinterskador som bl?bärsriset. Längre norrut har vi dock ingen bra förklaring, säger Ola Langvall, vid Asa försökspark, som ansvarar för bärobservationerna vid SLU:s skogliga försöksparker.
Mängden bär i skogarna p?verkas av vädret och andra händelser under ett helt ?r, fr?n det att blomanlagen bildas p? sommaren tills de mognar nästa sommar. Därför är det sv?rt att avgöra vilka vädersituationer eller andra händelser som leder till s?dan här missväxt.
Om ?rets bl?bärstillg?ng
SLU:s prognos av ?rets tillg?ng p? bl?bär, som presenterades i början av juli, pekade p? ett ganska bra ?r i Norrland men klart sämre än normalt i Svealand och Götaland. Med mer tillgänglig information och framför allt fler provytor med mogna bl?bär, konstaterar SLU nu att prognosen pekade p? en n?got bättre tillg?ng än vad som blivit fallet. De nya beräkningarna p?visar mellan 10 och 25 procent färre bl?bär än det förväntade, med störst skillnad i Norra Norrland.
? Troligen har den l?ngvariga torkan i juli medfört färre och till storleken mindre mogna bl?bär jämfört med mer normala väderförh?llanden under juli, menar Göran Kempe. Särskilt i Norrland, där bl?bären mognar under juli, inverkar detta negativt p? bl?bärsskörden.
Enligt Ola Langvall varierar dock storleken p? bl?bären mer än normalt:
? Särskilt i Svealand har bl?bären blivit sm? p? grund av den torra sommaren. Där behöver man plocka m?nga fler bär för att f? ihop ett kilo och d? kan det bli jobbigt att plocka.
Men även om lingonen redan börjat mogna p? sina h?ll, kan man med fördel fortfarande g? ut och plocka bl?bär, särskilt i de trakter där det finns gott om dem och de är stora nog!
Kontakt
Ola Langvall, försöksledare, Enheten för skoglig fältforskning, SLU i Asa.
Telefon 0472-26 31 80.
Göran Kempe, försöksledare, Riksskogstaxeringen, SLU i Ume?.
Telefon 090-786 82 98.
Arbetet med bärprognoser är en del av program Skog inom SLU:s miljöanalys.
Bildtexter
Figur 1. Diagram över förväntad lingonförekomst 2014 i förh?llande till förekomsten i medeltal under perioden 2003-2013, per landsdel.
Figur 2. Diagram över förväntat antal lingon per kvadratmeter 2014 (prognos) och uppskattat antal under perioden 2003-2013, per landsdel.
Figur 3. Karta över det förväntade antalet lingon per kvadratmeter 2014 i olika landsdelar (inflikad karta visar medeltalet för perioden 2003-2013).
SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

A to już wiesz?  Invigning av VHC

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy