NSK Europe – Maximera anläggningens produktivitet genom att välja och använda lager och linjärteknik p? rätt sätt

NSK Europe – Maximera anläggningens produktivitet genom att välja och använda lager och linjärteknik p? rätt sät.
Med sitt Added Value Programme AIP presenterar NSK en utökad service med r?dgivning för användare av lager och linjärsystem. Med r?dgivning p? plats för användare har programteamet som m?lsättning att hjälpa dem att maximera maskinernas och anläggningarnas produktivitet och reducera nertiderna. Det gör NSK genom att tillhandah?lla professionell service och hjälpa sina kunder att välja de optimala komponenterna.
Ett litet problem kan f? en stor dominoeffekt: detta är ett förenklat sätt att sammanfatta det som ofta händer när ett lager är skadat eller en linjärstyrning eller kulskruv slutar fungera. Konsekvenserna för en maskin eller anläggning kan bli enorma. Om en enda del slutar fungera i förtid kan det leda till att hela anläggningen eller produktionslinjen stannar.
Driftstörningar av detta slag bottnar ofta inte i grundläggande konstruktionsfel och anläggningsoperatörerna ska inte behöva acceptera dem som n?got självklart. Tvärtom: med rätt sakkunskap g?r det att systematiskt undersöka och exakt identifiera varför drivkomponenter slutar fungera i förtid, för att sedan snabbt rätta till problemet.
En strukturerad process med en speciell värdecykel
Som en av världens största tillverkare av lager och kulskruvar kan NSK sin sak p? sina fem fingrar. Företaget delar inte bara med sig av sitt know-how till OEM företag, t.ex. direktkunder inom sektorerna maskinteknik, anläggningskonstruktion och fordonstillverkning. NSK ställer sitt know-how till förfogande för slutkonsumenter inom alla industrigrenar ocks?. Denna kunskap delar NSK med sig av via Added Value Programme AIP som har formen av en speciell metodlära med namnet AIP värdecykel. Förfarandet strukturerades för att göra största möjliga nytta p? alla omr?den där lager och linjärsystem används. I slutändan är m?let att öka maskinernas tillförlitlighet och därigenom öka produktionsanläggningarnas lönsamhet och effektivitet. M?lsättningen med AIP är att ?stadkomma l?ngsiktiga förbättringar med en klart definierad avkastning p? investeringarna.
Varje värdecykel inleds med en ing?ende kartläggning som omfattar allt fr?n användarens produktionsprocesser till undersökning av de enskilda lagerpositionerna och komponenterna som används och vars skick ocks? fastställs noggrant. Driftförh?llandena och de belastningar som verkar p? lager och linjärsystem registreras självklart ocks? noggrant.
Alla data som samlas in bildar ett bra underlag för att identifiera kritiska användningsscenarier och lagerpositioner och ta fram förslag p? lösningar som ökar lagerlivslängden. P? detta stadium tar AIP teamet inte bara hänsyn till tillhörande strukturer. De tittar ocks? särskilt noga p? valet av lager, linjärstyrningar och kulskruvar.
En konkret lösning föresl?s, implementeras och testas
Ingenjörernas erfarenhet omfattar hundratals fall och de vet att den vanligaste orsaken till driftstörningar i förtid är valet av komponenter som inte är optimala ? och änd? finns det serier med lager som är tillverkade s? att de ska passa till alla slags användningsprofiler. Dessa sträcker sig fr?n smutsiga miljöer och höga temperaturer till l?ngsam g?ng med stora krafter, etc. Totalt sett är dessa specialserier skräddarsytt konstruerade specifikt för tillämpningen i fr?ga. Samma sak gäller för de material som används till kulor, rullytor och lagerh?llare, tätningskonstruktion och smörjmedel.
Föroreningar leder ofta till att lager slutar fungera. Med detta i ?tanke utvärderar NSK experterna ocks? sättet som användarna förvarar lager och linjärkomponenter p? och standarderna som gäller för hantering och montering av dem när de jobbar p? möjliga lösningar som en del av AIP programmet. Ett antal misstag görs vanligtvis här ocks? i praktiken, men det är n?got som g?r att rätta till genom att exempelvis utbilda kundens underh?llspersonal.
Kostnadsbesparingarna syns klart och tydligt
I värdecykelns nästa steg sätts den föreslagna lösningen p? prov: de rekommenderade komponenterna monteras in i maskinen eller anläggningen i fr?ga och sedan är det dags för NSKs förslag att visa vad det g?r för. De nya komponenternas livslängd tas med i beräkningarna tillsammans med kostnaderna för underh?ll och den nödvändiga investeringen jämförs med de besparingar som följer av kortare nertider. I slutet av detta fjärde steg kan NSKs experter ge en konkret siffra p? den summa som användaren skulle kunna spara in genom att optimera sina drivenheter. I det femte och sista steget kan denna ordningsföljd upprepas valfritt antal g?nger för att inleda en process med fortlöpande förbättringar. Den kan även överföras p? andra produktionsanläggningar, maskiner, enheter eller lagerpositioner.
Fördelarna blir tydliga i praktiken
NSKs marknadsorganisationer och försäljningskontor runt om i världen använder denna standardiserade process. De kan använda sig av de erfarenheter de samlat p? sig genom r?dgivning till operatörer i hundratals fall inom alla industrigrenar. Om man kan dra en slutsats av alla dessa projekt s? är det att användare alltid har nytta av att utnyttja denna service och m?linriktat optimera sina lager eller linjärsystem. Det kostar vanligtvis inte mycket att byta ut komponenter eller arrangera en internutbildning ? men ger enorma fördelar, investeringen lönar sig snabbt och effekten är best?ende.
Imponerande exempel
Ett antal exempel visar vilken skillnad individuell r?dgivning baserad p? AIP värdecykeln kan göra. Exempelvis bytte ett livsmedelsföretag ut ett kapslat lager i en grönsakstvättmaskin mot ett Life-Lube? kapslat lager tätat med det fasta smörjmedlet Molded-Oil (figur 1). Därmed sparade företaget in ? 9 540 om ?ret. Ett annat företag inom träindustrin ökade sina ?rliga besparingar med ? 79 000 genom att byta ut konventionella koniska rullager mot Self-Lube? kapslade lager.
Till ett kallvalsverk rekommenderade NSKs experter att använda Water-TF st?llager istället för komponenter tillverkade av lagerst?l. De nya lagren h?ller avsevärt mycket längre i smutsiga miljöer, vilket genererar besparingar p? ? 26 400 om ?ret. I ett annat fall inom st?lindustrin reducerades kostnaderna i samband med en glödgningsprocesslinje med inte mindre än ? 372 000 om ?ret ? bara genom att välja lager som lämpar sig för ändam?let. Fler exempel finns p? NSKs webbplats, www.nskeurope.com, se ?Services/Added Value Programme ? AIP?. Dessa fallstudier tittar s?väl p? linjärstyrningar (figur 2) och kulskruvar som p? lager. Optimering av dessa drivtekniska komponenter kan leda till liknande besparingar som de som kan ?stadkommas genom att välja bästa möjliga lager.
App räknar ut möjliga besparingar
Nyligen lanserade NSK en egen app som kan övertyga vem som helst som fortfarande är tveksam till att använda denna service p? sitt företag. Kostnadsbesparingskalkylatorn räknar ut den nuvarande totala lagerkostnaden (inklusive underh?ll, nertid, osv.) och jämför den med den förväntade livscykelkostnaden när Added Value Programme verktygen väl har använts till att ge kunden r?dgivning. Detta visar tydligt den förväntade besparingspotentialen.
NSK inledde sin produktion som den första japanska tillverkaren av rullager redan 1916. Ända sedan dess har vi ständigt vuxit och förbättrat inte bara v?r produktportfölj, utan ocks? v?rt utbud av tjänster för olika industriella omr?den. I det sammanhanget utvecklar vi teknik inom rullager, linjärsystem, komponenter till bilindustrin och mekatroniksystem. V?ra forsknings- och produktionsanläggningar i Europa, Amerika och Asien är sammankopplade i ett globalt tekniknätverk. Här koncentrerar vi oss inte bara p? utveckling av ny teknik, utan ocks? p? en ständig optimering av kvaliteten ? i varje led av processen.
V?r forskning inbegriper bland annat produktdesign, simulering med en mängd olika analyssystem samt utveckling av olika st?lsorter och smörjmedel för rullager.

Bifogade filer

Authors

Related posts

Top