SE

Miljöprojektet Tunnel 2000

2014-09-03 15:04 VA SYD VA SYD och Malmö stad planerar att bygga en avlopptunnel fr?n Turbinens pumpstation till Sjölunda avloppsreningsverk. Tunneln ska tjäna som utjämningsmagasin och bidra till en jämnare belastning p? Sjölundaverket och därmed en bättre reningsprocess samt minska miljöbelastningen p? Malmös kanaler. Nu sätts arbetet ig?ng med att förbereda projekteringsarbetet som kan förväntas vara ig?ng inom 2 ?r.

VA SYD och Malmö stad planerar att bygga en avlopptunnel fr?n Turbinens pumpstation till Sjölunda avloppsreningsverk. Tunneln ska tjäna som utjämningsmagasin och bidra till en jämnare belastning p? Sjölundaverket och därmed en bättre reningsprocess samt minska miljöbelastningen p? Malmös kanaler.
Tunneln kommer att skapa möjligheter för framtida generationer att hantera Malmös avlopp kretsloppsanpassat och rationellt, samtidigt som riskerna med det befintliga tryckavloppssystemet försvinner.
?Genom att bygga denna tunnel kommer vi kunna minska bräddningsvolymerna till Malmös kanaler med ca 90%?, säger Marianne Beckmann, ledningsnätschef p? VA SYD
?Med Tunnel 2000 tar vi ocks? ett stort steg till möjligheten att forma Malmös
kanaler till ett rekreationsomr?de för fiske och bad, säger Emmanuel Morfiadakis, ordförande i
VA SYDs förbundsstyrelse
Bakgrund
Stora delar av Malmös innerstad har kombinerade avloppsledningar. Vid kraftig nederbörd överbelastas därför ofta de stora pumpstationerna som svarar för överföring av avloppsvattnet till Sjölunda avloppsreningsverk. Stora mängder kombinerat avloppsvatten bräddas vid dessa tillfällen till Malmös innerstadskanaler och till Sege ?. Även i Östra hamnen sker bräddning till hamnbassängerna fr?n ett antal pumpstationer vid kraftiga regntillfällen. Ett sätt att radikalt minska dessa bräddningar och samtidigt förbättra behandlingen vid avloppsreningsverket skulle vara att ersätta tryckledningarna fr?n de stora pumpstationerna med en tunnel i berggrunden och d? även ansluta pumpstationerna i Östra hamnen till tunneln.
Bifogad karta visar föreslagen tunnelsträckning.
Fakta
Tunneln ska fungera b?de som transportsystem och utjämningsmagasin och har en förväntad diameter p? 4 -5 m. Tunnelns längd kommer uppg? till drygt 8 km. Investeringskostnaden för tunneln är cirka en miljard kronor.
Ordlista
Avloppsnät utgörs huvudsakligen av följande tre systemtyper:
kombinerat system där spill-, dag- och dräneringsvatten g?r i gemensam ledning till reningsverket
duplikatsystem där spill- och dagvatten avleds i skilda ledningar till reningsverk respektive recipient
icke verksamt duplikatsystem, där dagvatten fr?n omr?den med duplikatsystem är anslutet till kombinerat system för vidare transport till reningsverk.
Recipient: vattendrag som tar emot utsläpp av avloppsvatten
Bräddning: avledning av avloppsvatten till recipient vid hydraulisk överbelastning av avloppsanläggningen
VA SYD levererar friskt dricksvatten, renar avloppsvatten och har hand om avfallshantering ?t mer än en halv miljon människor. Vi uppmuntrar dig till att dricka kranvatten, sortera ditt avfall och tänka p? vad du spolar ner i avloppet. Tillsammans bidrar vi aktivt till en h?llbar samhällsutveckling. För miljön, nära dig.

A to już wiesz?  HÄRINGE SLOTT HYLLAR SÄSONGENS SKÖRD UNDER BONDENS MARKNAD

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy