SE

Mälaren är värd 127 miljarder kronor ? varje nytt ?r

En ny studie visar att samhällsnyttan av vattnet i sjön Mälaren uppg?r till cirka 127
miljarder ?rligen och fr?n vattnet i Vombsjön i Sk?ne till cirka 1,6 miljarder
?rligen. Samtidigt är de som ?stadkommer det h?llbara vattnet underfinansierade.
Naturens förm?ga att förse oss med rent vatten som vi kan göra dricksvatten av är en tillg?ng. Rent vatten är viktigt för en mängd aktörer som nyttjar eller förorenar vattnen. Vattnets värde undervärderas systematiskt i beslutsfattande. Dess fulla värde g?r inte att realisera p? en marknad eller är helt enkelt inte känt.
För att undersöka om det g?r att beräkna den samhällsekonomiska nyttan av en sjö som används som dricksvattentäkt har Svenskt Vatten Utveckling finansierat en studie som genomförts av konsultföretaget Bisnode.
Studien visar att:
– det g?r att beräkna det samhällsekonomiska värdet av rent vatten.
– det finns tydliga vinnare och förlorare i systemet, flera av dem oväntade
– vi behöver hitta en fördelningsmodell där även de som gör stora vinster p? en l?ngsiktigt h?llbar vattenmiljö är med och betalar de miljö?tgärder som behövs
B?de för Mälaren och Vombsjön ser det ut som om principen att förorenaren betalar (Polluters Pay) är sv?rare att använda idag. M?nga förorenares lönsamhet är begränsad. Belastar vi s?dana utsatta verksamheter med ytterligare kostnader riskerar vi att helt sl? ut dem. Istället ser en Profiters Pay-princip ut att kunna fungera, det vill säga att de som vinner mycket p? tillg?ngen till rent vatten, ocks? är med och betalar för nödvändiga miljöinsatser. Till dessa vinnare kan exempelvis räknas fastighetsägare och fastighetsbranschen där tillg?ngen till rent vatten b?de ger exploateringsmöjligheter och värdeökningar.
– Det är spännande att vi kan räkna fram värdet av rent vatten och att rent vatten i Mälaren och Vombsjön motsvarar s? stora värden säger Anders Finnson, Svenskt Vatten.
Produktionen av det dricksvatten som m?nga drar nytta av behöver finansieras l?ngsiktigt. Det kan göras genom ett höjt pris p? dricksvatten, fr?n Mälaren med 0,3 öre/liter och fr?n Vombsjön med 0,2 öre /liter. Även reduktionen av utsläpp av fosfor och kväve fr?n näringsverksamheter behöver finansieras, med 263 miljoner i Mälaren (0,2 procent av omsättningen runt Mälaren) och med 37 miljoner i Vombsjön (2 procent av omsättningen runt Vombsjön).
Rapporten slutredigeras för närvarande men en sammanfattning och PP-bilder som presenterar studien finns p? http://www.svensktvatten.se/Om-Svenskt-Vatten/Vattenstamman-2014/Vardet-av-rent-vatten/
Svenskt Vattens vision är friskt vatten, rena sjöar och hav. Vi företräder de kommunala vattentjänstföretagen i Sverige. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten fr?n 8 miljoner anslutna kunder. De är därmed Sveriges viktigaste
livsmedelsproducenter och miljöv?rdsföretag.
Svenskt Vatten företräder även de svenska vattentjänstleverantörerna inom den europeiska vattentjänstsorganisationen EUREAU med 400 miljoner kunder.

Similar Posts