Högre resultat för Lantmännen

Lantmännens resultat efter finansnetto till och med andra tertialet uppg?r till 1 118 MSEK ? jämfört med 640 MSEK för samma period föreg?ende ?r. Det högre resultatet reflekterar reavinster fr?n börsnoteringen av Scandi Standard och försäljningen av Lantmännens tyska och polska växtförädlings- och utsädesverksamhet. Justerat för jämförelsestörande poster uppg?r resultatet för ?rets första ?tta m?nader till 437 MSEK (434), ett resultat i linje med föreg?ende ?r.
? ?ret hittills har präglats av fortsatt m?lmedvetet arbete med Lantmännens strategiska inriktning, och ökat fokus p? att skapa värde i spannm?lsvärdekedjan. Ett antal större bolagsaffärer har genomförts under sommaren, och Lantmännen har p?börjat flera strategiska samarbeten ? bland annat inom växtförädling och utsäde. Detta är i linje med v?r l?ngsiktiga strategi, och har bidragit till att stärka Lantmännens finansiella ställning samt att positionera koncernen för framtida tillväxt, säger Per Olof Nyman, Lantmännens vd och koncernchef.
Samtliga siffror nedan refererar till rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster. Föreg?ende ?rs resultat inom parentes.
Division Lantbruks resultat till och med andra tertialet uppg?r till -11 MSEK (85). Det lägre resultatet beror framförallt p? lägre försäljning inom utsädesaffären, till följd av stor hösts?dd förra ?ret och mindre areal v?rs?dd. ?rets skördearbete har g?tt bra, med god serviceniv? och välfungerande logistik.
? Resultatet speglar inte de förbättringar som skett i lantbruksverksamheten under det senaste tertialet. Bland annat har vi arbetat med att förbättra serviceniv?n gentemot v?ra lantbrukskunder ? som ett led i detta öppnade vi fem spannm?lsmottagningar för att hantera volymerna i ?rets stora skörd. Kostnadsanpassningarna av divisionens tjänstemannaorganisation som p?börjades i v?ras har nu genomförts, med en mer ändam?lsenlig organisation och lägre kostnader som resultat, säger Per Olof Nyman.
Division Maskins resultat till och med andra tertialet uppg?r till 88 MSEK (129). Det lägre resultatet är främst till följd av minskad efterfr?gan p? framförallt stora anläggningsmaskiner i Sverige, men även av att traktormarknaden i Skandinavien är vikande. Lantmännen har dock stärkt sin totala marknadsandel i Sverige, och Valtra är fortsatt marknadsledare. B?de Lantmännen Maskin och Swecon arbetar intensivt med ?tgärder för att motverka den minskade efterfr?gan, bland annat genom effektiviseringar och ökade marknadsinsatser.
Division Energis resultat till och med andra tertialet uppg?r till 34 MSEK (-33), en kraftig förbättring jämfört med föreg?ende ?r. Lantmännen Agroetanols resultat är betydligt högre än föreg?ende ?r, vilket bland annat beror p? lägre avskrivningar, men även av fortsatta produktionsförbättringar och högre resurseffektivitet. Lantmännen Aspen fortsätter att utvecklas starkt och har ökat sin försäljning hittills i ?r. Lantmännen Reppe utvecklas enligt plan.
Division Livsmedels resultat till och med andra tertialet uppg?r till 364 MSEK (351). Divisionen fortsätter att utvecklas väl; justerat för den avyttrade kycklingaffären är divisionens resultat klart högre än under motsvarande period 2013. Lantmännen Cerealia har genomfört ett antal bolagsaffärer under tertialet, som stärker verksamheten inför framtiden. Inom Lantmännen Unibake fortsätter flertalet marknader att utvecklas mycket bra ? inte minst i Storbritannien, där resultatet har förbättrats kraftigt. Även i Polen, Finland och Ryssland har försäljningen ökat betydligt under andra tertialet.
Lantmännen Fastigheters resultat till och med andra tertialet är i niv? med föreg?ende ?r: 56 MSEK (56).
? En av Lantmännens största styrkor och konkurrensfördelar är v?r närvaro i hela kedjan fr?n jord till bord. Det är n?got vi fortsätter att utveckla ? under hösten fortsätter arbetet, bland annat genom ytterligare satsningar p? innovation och produktutveckling, samarbeten och partnerskap med andra företag och utveckling av Lantmännens varumärke, säger Per Olof Nyman.
Mer information: Den fullständiga del?rsrapporten finns tillgänglig p? www.lantmannen.se/ekonomi .
Vid fr?gor, kontakta gärna:
Ulf Zenk, CFO Lantmännen, tel 010-556 97 12, e-post [email protected]
Per Olof Nyman, vd och koncernchef Lantmännen, tel 010-556 11 81, e-post [email protected]

Om Lantmännen
Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel p? v?ra varumärken är AXA, Kungsörnen, GoGreen, Hatting, Schulstad och Gooh. Vi ägs av 32 000 svenska lantbrukare, har cirka 8 500 anställda, har närvaro i ett 20-tal länder och omsätter 33 miljarder kronor. V?rt företag är grundat p? kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos v?ra ägare. Genom att vi har forskning, utveckling och verksamhet i hela kedjan s? kan vi tillsammans ta ansvar fr?n jord till bord. Läs gärna mer p?: www.lantmannen.se/omlantmannen

Authors

Related posts

Top