SE

Granular AB: Nyemission för expansion p? den europeiska steviamarknaden samt listning p? Alternativa aktiemarknaden

a8

Styrelsen för Granular AB (publ) (?Granular? eller ?Bolaget?) beslutade den 21 april 2014,med stöd av bemyndigande fr?n ?rsstämma i Granular den 25 mars 2014, att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (?Nyemissionen?) med möjligheten att även utöka denna med en övertilldelningsoption.
? Aktieägare i Granular har företrädesrätt att för tjugo (20) befintliga aktier teckna tre (3) nya aktier.
? Teckningskursen uppg?r till 10,00 kronor per aktie och Nyemissionen omfattar högst 1561 054 aktier, vilket vid fullteckning motsvarar en emissionslikvid om cirka 15,6 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Inklusive övertilldelningsoptionen om 6,0 Mkr uppg?r det totala erbjudandet till 21,6 Mkr.
? Anmälan om teckning av aktier ska ske under perioden fr?n och med den 12 maj 2014 till och med den 3 juni 2014.
Bakgrund och motiv
Granular producerar och säljer steviaextrakt och bladr?vara fr?n Kina och Paraguay till den europeiska mat- och dryckesindustrin under varumärket Real Stevia TM. Bolaget har varit verksamt sedan 2003 och är idag en etablerad aktör inom högkvalitativ stevia p? den internationella marknaden. Stevia är en ört med ursprung i Paraguay där den använts sedan urminnes tider försötning av bland annat te. Stevia är helt fritt fr?n kalorier och har ett naturligt ursprung vilket gör det till ett angeläget alternativ till socker i en värld där diabetes och fetma blivit stora samhällsproblem.
Samhället st?r idag inför ett paradigmskifte vad gäller synen p? socker och artificiella sötningsmedel. I takt med en ökad medvetenhet hos konsumenterna om riskerna förknippade med ett högt kaloriintag och ett växande intresse för naturliga ingredienser, undersöker livsmedelsproducenter i allt högre grad möjligheten att lansera nya produkter med stevia som sötningsmedel. I dagsläget upplever Granular ett trendbrott vilket ?terspeglas i en skarp ökning av antalet och storleken p? de offerter som efterfr?gas avseende steviaextrakt. Fr?n att tidigare gällt volymer för utveckling av nya produkter efterfr?gar potentiella kunder idag volymer ämnade för produktionsstart vilket är en signal om förest?ende produktlanseringar. Även efterfr?gan p? bladr?vara är stor och hittills uppg?r ?rets försäljning av ekologiskt producerade paraguyanska steviablad till 20 ton.
Mot bakgrund av ovanst?ende är det Bolagets bedömning att tidpunkten är rätt för att öka marknadsbearbetningen för att ta en väsentlig andel av den europeiska steviamarknaden som förväntas uppvisa stark tillväxt under kommande ?r. Detta avses ske dels genom en förstärkning av bolagets säljfunktion men även genom andra försäljningsorienterade insatser. I och med den planerade listningen av Bolagets aktier p? Alternativa aktiemarknaden erh?lls även en likviditet för befintliga och nya aktieägare.
Erbjudandet
Nyemissionen omfattar högst 1 561 054 aktier och teckningskursen uppg?r till 10,00 kronor per aktie, vilket medför att Granular vid full teckning tillförs totalt 15 610 540 kronor före emissionskostnader. Förutsatt att Nyemissionen fulltecknas kommer antalet aktier i Bolaget att ökatill 11 968 086 aktier, vilket motsvarar en utspädning med 15 procent av kapitalet och rösterna. Förutsatt att Nyemissionen fulltecknas kommer aktiekapitalet att ökas med 78 052,70 kronor.
?Den europeiska marknaden har äntligen börjat öppna sig och vi behöver expansionskapital för kunna vara mer aktiva och ta den marknadsandel som vi leveransmässigt är redo för. ?Sophia Horn af Rantzien, VD.
?Debatten om hälsoeffekterna p? grund av konsumtion av socker och syntetiska sötningsmedel, som nu förs med hög intensitet, är en bekräftelse p? de tankar jag och min familj hade när vi bildade Granular för drygt tio ?r sedan. Det har varit en oerhört intressant resa när vi lagt grunden för v?r verksamhet – men det är nu dags att växla upp för framtiden! Vi har idag marknadens mest prisvärda erbjudande vad gäller smak, sp?rbarhet och kompetens och detta gör oss väl positionerade för att vinna livsmedelsindustrins mest krävande kundgrupper.?Carl Horn af Rantzien, grundare och styrelseordförande.
Den som p? avstämningsdagen den 8 maj 2014 är registrerad aktieägare i Granular erh?ller tre(3) teckningsrätter i Granular för varje innehavd aktie. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna aktier, varvid tjugo (20) teckningsrätter ger rätt till teckning av en (1) ny aktie.Teckning av nya aktier ska ske under tiden fr?n och med den 12 maj 2014 till och med den 3 juni 2014. Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningstiden. En eventuell förlängning kommer att offentliggöras av Bolaget genom pressmeddelande senast den 3 juni 2014.
Övertilldelningsoption
Med stöd av bemyndigande fr?n extra bolagsstämma beslutade styrelsen i Granular den 21 april 2014 även om en övertilldelningsoption om 6,0 Mkr. Vid fullt utnyttjande av övertilldelningsoptionen kommer den totala emissionslikviden, inklusive Nyemissionen, uppg? till totalt cirka 21,6 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Övertilldelningsoptionen kan komma att utnyttjas,helt eller delvis, för det fall överteckningsgraden i Nyemissionen enligt styrelsens bedömningmotiverar detta. Utnyttjas övertilldelningsoptionen i sin helhet kan Bolagets aktiekapital komma att öka med ytterligare 30 000 kronor, genom nyemission av ytterligare 600 000 aktier, vilket medför en total utspädning om 21 procent av kapitalet och rösterna inklusive Nyemissionen.
Indikativ tidplan
Avstämningsdag: 8 maj
Offentliggörande av informationsmemorandum: 12 maj
Anmälningsperiod: 12 maj – 3 juni
Offentliggörande av utfall: 5 juni

A to już wiesz?  NESTEA? med to nye isteer ? for f?rste gang med det naturlige s?tningsstoffet Stevia

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD, Sophia Horn af Rantzien, telefon 0708-74 73 38, e-post: [email protected]
eller
Finansdirektör, Joakim Wendt, telefon 0733-83 65 35, e-post: [email protected]
www.realstevia.com
Granular AB (publ), Drottninggatan 68, 111 21 Stockholm

Stockholm den 29 april 2014,
Granular AB (publ)
Styrelsen

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN,KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I N?GON ANNAN JURISDIKTIONDÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer stevia och steviaextrakt fr?n Paraguay och Kina till den europeiska livsmedelsindustrin.

Bifogade filer

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy