Dietter

Gi kommentarer i n?ringsmiddelsaker

En av Codex Alimentarius-kommisjonens (CAC) under-komiteer ? Codex-komiteen for analyse- og pr?vetakingsmetodikk innen n?ringsmidler [Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS)] – avholder

En av Codex Alimentarius-kommisjonens (CAC) under-komiteer ? Codex-komiteen for analyse- og pr?vetakingsmetodikk innen n?ringsmidler [Codex Committee on Methods of Analysis and Sampling (CCMAS)] – avholder en m?teserie i Budapest 7. – 11. mars. Norge, ved Mattilsynet, deltar p? m?tene og tar gjerne imot innspill fra b?de n?ring, publikum og andre interessenter til saker som skal dr?ftes.

I 2011 vil revisjon av veilederen for m?leusikkerhet i forbindelse med pr?vetaking og analyse og m?leusikkerhetens innvirkning p? tolking av analyseresultatene, v?re h?yt prioritert. Dette fordi det har innvirkning p? n?r et parti n?ringsmiddelvarer kan avvises, og n?r det kan godkjennes.
Bruken av patenterte hurtigmetoder er ogs? et viktig punkt p? agendaen. I forkant av Budapest-sesjonen skal det v?re et seminar om hvilke kriterier og krav som b?r settes til disse metodene for at de skal kunne brukes i Codex-sammenheng.
Hele agendaen for sesjonen ? med dokumenttilgang ? kan lastes ned fra nettsiden til Codex. Se lenke til h?yre p? siden. Eventuelle kommentarer til saker p? agendaen kan sendes [email protected] innen 17. februar.
Viktig p?virkningsmulighet for Norge
Codex Alimentarius-kommisjonen ble opprettet av FNs matvare-/jordbruksorganisasjon (FAO) og Verdens helseorganisasjon (WHO) i 1963. Komiteen teller 184 medlemsland og én organisasjon (EU), dekker over 90 prosent av jordens befolkning og har opprettet rundt 30 Codex-komiteer relatert til reguleringer rundt n?ringsmidler (standarder, retningslinjer, og andre tekster). Viktigste form?l er ? beskytte folks helse og sikre redelig handelspraksis i den internasjonale handel med matvarer.
Gjennom de ulike Codex-m?tene har Norge en selvstendig p?virkningsmulighet selv om hensynet til EU kan spille inn. For Norge er blant annet sp?rsm?lene som diskuteres her ang?ende fisk sv?rt viktige.
– Eksempelvis kan nevnes at Verdens handelsorganisasjon (WTO) benytter Codex-reguleringer om det oppst?r en tvist – f?rt inn for WTOs dommerpanel – rundt eksport og import. Nasjonale lover og regler kan da skyves til side med mindre myndighetenes tiltak kan forsvares ut fra helsemessige forhold, forklarer seniorr?dgiver Frode Baumann i Mattilsynets regelverksstab.
CCMAS-komiteen har mange funksjoner
CCMAS-komiteen utarbeider generelle retningslinjer og kriterier for valg av analysemetoder og pr?vetakingsplaner innen n?ringsmidler. CCMAS-komiteen bist?r ?vrige Codex- komiteer i sp?rsm?l relatert til analyser og pr?vetaking, og er en koordinerende instans for Codex vedr?rende analyse og kvalitetssikringssystem. I tillegg er denne komiteen en koordinerende instans mellom organisasjoner som arbeider med metodeutvikling. Komiteen utarbeider dessuten retningslinjer, veiledere og prosedyrer for ? sikre en enhetlig forst?else av og en best mulig kvalitet p? pr?vetakings- og analysearbeidet.
I 2010 var komiteens arbeid med kriterier for valg av metoder for bestemmelse av genmodifisert mat den viktigste saken for Norge, og det endelige dokumentet ble godkjent i 2010. Andre viktige saker var arbeidet med m?leusikkerhet i forbindelse med pr?vetaking og analyse. Diskusjonen gjaldt usikkerhetens innvirkning p? tolking av analyseresultat sett i forhold til grenseverdier. Arbeidet med kriterier for ? vurdere kjemiske hurtigmetoder var ogs? prioritert i 2010.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Frode Baumann, seniorr?dgiver i stab regelverk ? hovedkontoret
Tlf: 32 24 58 04

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy