Konsumentsp?rsm?l

Enda mindre norsk mat med H?yre

Kutt i overf?ringer, mindre til distriktslandbruket og d?rligere tollvern er hovedretningen i H?yres nye landbrukspolitikk. Til tross for verbale uttrykk om l?nnsom drift sikrer ikke H?yres program ?kt norsk matproduksjon. Ogs? st?rre bruk vil slite med l?nnsomhet.
– Det blir rett og slett mindre bruk av norske ressurser og dermed mindre norsk mat, sier Nils T. Bj?rke leder i Norges Bondelag. Han mener bestemt at H?yres politikk vil g? utover mindre og mellomstore bruk, som man er helt avhengig av om det norske ressursgrunnlaget skal utnyttes.Ogs? st?rre bruk vil slite med l?nnsomheten.

Norges Bondelag har g?tt gjennom H?yres stortingsvalgprogram som ble vedtatt p? landsm?tet i helgen. Her noen hovedtrekk:
H?yre vil “i mindre grad bruke st?ttesatser som motarbeider stordriftsfordeler”, og vil ?gjennomg? konsesjoner og kvoteordninger?? I klartekst betyr dette d?rligere rammer for sm? og mellomstor bruk, og det vil svekke distriktsjordbruket.
H?yre skriver ?? gj?re jordbruket mindre avhengig av statlige overf?ringer?. I klartekst betyr det ? redusere overf?ringene. Dette har H?yre foresl?tt i sine alternative statsbudsjett.
H?yre skriver ogs? ?? redusere kostnadsniv?et? Det betyr en betydelig strukturrasjonalisering med st?rre enheter. I sin rapport som Norges Bondelag slaktet i forrige uke, har H?yre forutsatt at kostnadsvekst, lavere pris og svekket tollvern skal kunne m?tes med en effektiviseringsgevinst som f?lge av st?rre enheter. H?yre legger til grunn at strukturrasjonalisering skjer uten hensyn til geografiske forhold.
Unge H?yre fikk ikke med seg landsm?te p? direkte kutt i importvernet. Men det er fortsatt ikke tilfredsstillende at ?? beholde et importvern? st?r sammen med punktet ?forberede norsk jordbruk p? nye internasjonale handelsvilk?r?. Uten et fungerende tollvern vil inntektsmuligheter for st?rre bruk v?re betydelig svekket.
– H?yre er varsom med forpliktende formuleringer, en vil st? fritt til ? bestemme politikk i ei eventuell regjering. Dette er derfor ikke spesielt betryggende for norsk matproduksjon, sier Nils T. Bj?rke, som p?peker at selv om H?yre vil styrke sj?lforsyningen av beredskapshensyn, er det et paradoks at sammenhengen med norske arealressurser ikke nevnes.
Kontakt: Nils T. Bj?rke 901 50 624

Norges Bondelag arbeider for ? bedre vilk?rene for landbruket og synliggj?re landbrukets betydning for samfunnet. Bondelaget er partipolitisk uavhengig og den ledende organisasjonen for n?ringspolitikk og service i landbruket. Med 62.000 medlemmer, om lag 550 lokallag, 18 fylkeslag, gode politiske kontakter og h?y faglig kompetanse er vi en sterk organisasjon.

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy