EN NY STUDIE VISER AT TOPPLEDELSEN ER DEN VIKTIGSTE DRIVKRAFTEN FOR B?REKRAFT I N?RINGSLIVET

EN NY STUDIE VISER AT TOPPLEDELSEN ER DEN VIKTIGSTE DRIVKRAFTEN FOR B?REKRAFT I N?RINGSLIVET
If?lge studien til Economist Intelligence Unit er innovasjon, samarbeid og teknologi sv?rt viktige gjennombruddsfaktorer, men det er fortsatt hindringer.
L?RENSKOG, 3. oktober 2013 ? If?lge en fersk studie anses toppledelsen som den viktigste drivkraften for b?rekraft i en virksomhet, og nesten halvparten av virksomhetene (44 prosent) mener engasjerte ledere vil v?re den viktigste faktoren for vellykket implementering av en b?rekraftstrategi over de neste tre ?rene. I tillegg har 28 prosent av selskapsstyrene periodiske m?ter som tar opp b?rekraft, men bare 18 prosent av selskapene har ledere som vurderer hvor vellykket b?rekraftinitiativene har v?rt.
Dette er funn i Sustainability Insights: Learning from Business Leaders, en studie bestilt av Coca-Cola Enterprises (NYSE/Euronext Paris: CCE), som produserer, tapper og markedsf?rer Coca-Colas produkter i Vest-Europa. Studien er utarbeidet av Economist Intelligence Unit (EIU). Forskningen, som baserer seg p? en sp?rreunders?kelse blant over 300 europeiske bedriftsledere[i], unders?ker hvordan n?ringslivets b?rekraftstrategier har fungert i praksis de siste ?rene og identifiserer viktige faktorer for fremtidig suksess.
?Til tross for den utfordrende ?konomiske situasjonen har selskapene stort sett holdt fast p? b?rekraftm?lene sine. N? ser vi imidlertid en reell kursendring p? bred front mot b?rekraftrelaterte initiativer i Europa. Selskapene unders?ker hvordan de bedre kan integrere dette i virksomheten p? en l?nnsom m?te. Det er fortsatt mye som kan forbedres, men dette er en sv?rt positiv trend?, sa Brian Gardner, senior editor hos Economist Intelligence Unit.
Behov for en mer overbevisende l?nnsomhetsanalyse for b?rekraft
Unders?kelsen identifiserer behovet for ? utvikle en mer solid l?nnsomhetsanalyse for ? overbevise det europeiske n?ringslivet generelt om verdien av ? sette b?rekraft i sentrum for virksomheten. Mens 52 prosent av selskapene har v?rt i stand til ? opprettholde sin b?rekraftagenda til tross for ?konomisk nedgang, rapporterer nesten halvparten (44 prosent) av respondentene at den st?rste hindringen for ? implementere en b?rekraftstrategi er antatt h?ye kostnader og manglende tro p? avkastning.
Selskapene som ser verdien av b?rekraft, nevner fordeler som differensiering fra konkurrentene (32 prosent) og st?rre engasjement fra interessenter (29 prosent). Bare én av fem (21 prosent) nevner bedre l?nnsomhet som en viktig fordel ved b?rekraftarbeidet.
Innovasjon, samarbeid og teknologi er kritiske faktorer
Studien Sustainability Insights: Learning from Business Leaders satte s?kelys p? innovasjon, samarbeid og teknologi som viktige komponenter for ? skape den helt nye tiln?rmingen som trengs for ? innlede neste epoke med b?rekraftig n?ringsliv. Dette er n?dvendig hvis organisasjoner skal oppn? de n?dvendige gjennombruddene som gir en raskere utvikling mot bedre b?rekraft.
Ledende selskaper inng?r i stadig st?rre grad samarbeidsavtaler for ? f? mest mulig ut av ressurser og kunnskap. Nesten en tredjedel av virksomhetene (32 prosent) samarbeider n? med konkurrenter for ? finne frem til l?sninger for b?rekraftig innovasjon, og nesten like mange (27 prosent) samarbeider med ideelle organisasjoner. Selskapene sier at samarbeidspartnere vil v?re viktige bidragsytere til vellykket b?rekraft over de neste tre ?rene.
Over en fjerdedel av selskapene (28 prosent) mener dessuten at teknologisk innovasjon vil styrke b?rekraftstrategien deres over de neste tre ?rene. I tillegg sier 61 prosent at den teknologiske utviklingen bidrar til b?rekraftrelaterte innovasjoner, og 41 prosent sier at teknologi har bidratt til ? gj?re selskapene mer milj?vennlige.
?Vi er stolte over fremgangen vi har hatt med v?r egen b?rekraftinnsats, men i fremtiden vil arbeidet med et b?rekraftig n?ringsliv v?re preget av mer effektivt samarbeid. Sammen med myndigheter og samfunnet generelt m? vi alle finne frem til innovasjoner som kan bidra til ? l?se de store samfunnsmessige og milj?messige problemene i v?r tid?, sier Stein R?mmerud konserndirekt?r for kommunikasjon og samfunnskontakt i Coca-Cola Enterprises Norge.
?Som bedriftsledere m? vi omfavne helt nye tiln?rminger til b?rekraft ? b?de innenfor v?re egne organisasjoner og gjennom verdikjedene v?re dersom vi ?nsker ? skape gjennombrudd som f?rer til et mer b?rekraftig n?ringsliv.?
Sustainability Insights: Learning from Business Leaders ble lansert under Sustainability Innovation Summit 1. oktober 2013 ? et felles initiativ av CCE og The Economist. Bes?k www.cokecce.com for ? lese hele studien eller finne ut mer om CCEs b?rekraftplan.
# # #
Forskningsmetodikk
Sustainability Insights: Learning from Business Leaders er en rapport fra Coca-Cola Enterprises som er utarbeidet av Economist Intelligence Unit (EIU). Den unders?ker europeiske selskapers erfaringer med ? definere og arbeide mot b?rekraftm?l ? hvilke tiltak som har fungert bra, og hvilke som ikke har fungert s? bra. For ? kaste lys over dette gjennomf?rte EIU i august 2013 en unders?kelse blant 334 n?ringslivsledere i Europa. Mer enn tre femtedeler (62 prosent) av respondentene er styremedlemmer eller medlemmer av toppledelsen, og resten er seniorledere. Selskapene i unders?kelsen driver virksomhet i en rekke bransjer.

[i]Tre femtedeler av respondentene er styremedlemmer eller medlemmer av toppledelsen, og resten var andre seniorledere.
Om Coca-Cola Enterprises Norge
Oppskriften p? Coca-Cola ble laget i 1886 av apotekeren John S. Pemberton i Atlanta, USA. I 1895 fantes drikken i alle statene i USA, og ved ?rhundreskiftet kom Coca-Cola til Europa. I Norge kom Coca-Cola p? markedet i 1926. Siden 1997/98 har Coca-Cola Enterprises Norge AS hatt ansvaret for produksjon, salg og distribusjon av Coca-Cola i Norge. Fra produksjonsanlegget p? L?renskog, like utenfor Oslo, markedsf?res og distribueres, i tillegg til Coca-Cola, ogs? Coca-Cola light, Coca-Cola zero, Fanta, Sprite, Urge, TAB X-tra, Bonaqua, Powerade, Mer, Nestea, Minute Maid, Burn,Kuli og CHAQWA. Coca-Cola Enterprises AS har til sammen ca. 650 ansatte i Norge. Selskapet omsatte for ca 2,4 milliarder kroner i 2011 og solgte 290 millioner liter drikke her til lands.
Se www.coca-cola.no for mer informasjon eller v?r nettside om samfunnsansvar: http://cceansvar.no/

Authors

Related posts

Top