Alger kan erstatte fiskeolje i fôr til oppdrettslaks

Fiskeolje er en ideell kilde til omega-3 i laksefôr, men det er ikke rom for ? produsere mer oppdrettslaks med fiskeolje som hovedkilde til omega-3 i fôr, hvis laksen fortsatt skal v?re en rik kilde til omega-3. Fôrbransjen trenger derfor tilgang p? store volum av nye omega-3-ingredienser. Nofima har gjort fors?k som viser at s?kalte heterotrofe alger kan erstatte fiskeolje i fôr til liten laks.
? Vi trenger flere omega-3-kilder, og har f? andre reelle alternativer for h?y produksjon akkurat n?, enn heterotrofe alger. Algemelet vi har testet, har n?ringsstoffer som laksen trenger. Vi har klart ? frigj?re og bevare de viktige n?ringsstoffene gjennom prosessen med ? lage fôr, og det er en forutsetning for at ingrediensen kan tas i bruk i fôr, sier forsker Katerina Kousoulaki.
Kousoulaki fra matforskningsinstituttet Nofima og kolleger ved Fôrteknologisenteret i Bergen, har testet et algemel fra heterotrofe alger i fôr til oppdrettslaks.
Alger som vokser uten lys
Heterotrofe alger er encellede alger som vokser p? oksygen og en karbonkilde (for eksempel biprodukter av planter). Biomasse fra heterotrofe alger kan produseres stabilt, sterilt og i store kvantum. De kan med dagens teknologi produseres langt mer effektivt enn fototrofe alger, som vokser p? lys og CO2.
Den heterotrofe algetypen som Nofima har testet kan produseres i 160-180 gram t?rrvekt pr liter kultur, mens fototrofe alger produseres opp til 1-4 gram t?rrvekt per liter (tall fra SINTEF). Dette betyr at man trenger mye mindre plass. Og produktiviteten per dag er rundt 10 gram per liter kultur i store reaktorer for heterotrofe alger og 0,06 gram per liter for fototrofe alger.
Nofima har p? oppdrag fra Alltech, et av verdens st?rste selskap innen dyrehelse og ern?ring, testet et av deres algemel. Algene er fra slekten Schizochytrium og er sv?rt rikt p? den sunne marine omega-3-fettsyren DHA, den utgj?r mer enn en fjerdedel av fettet i algene. Det er opp til tre ganger mer enn i fiskeolje. Algemelet er i kommersiell produksjon i dag hos Alltech i USA. Algene er ikke genmodifiserte.
Like godt som fiskeolje
Nofima har testet hvordan algemelet virker p? laksens helse, ytelse, og ern?ring.
Vanlig innhold av fiskeolje i kommersielt fôr i dag er rundt 11 prosent. Algemel ble tilsatt laksefôr og utgjorde 0 (kontroll), 1, 6 og 15 prosent av fôret. Omtrent tilsvarende sank innholdet av fiskeolje i fôret fra 15 til 0 prosent. Fôret med 15 prosent algemel var alts? helt uten fiskeolje. Algefôret ble gitt til liten laks i sj? fra ca 200 gram i tolv uker. I l?pet av tolv uker hadde all fisk uavhengig av fôr mer enn tredoblet vekten sin.
Laksen ?kte opptak av fôr n?r det var alger i fôret, og det tyder p? at algene ikke hindrer appetitten.
Innholdet av de lange marine omega-3-fettsyrene i filet var h?yere for laks som hadde f?tt algemel i fôret enn for laks som var fôret med fiskeolje som eneste kilde til disse fettsyrene. Ford?yeligheten av protein var lik for alle fôr mens ford?yeligheten av fett var h?yest i fôret med 1 prosent algemel, og lavere i fôrene med kun fiskeolje og 6 og 15 prosent algemel.
Mikromatriseanalyser viser aktiviteten til tusenvis av gener samtidig, og regnes som en sikker m?lemetode for helseeffekter. Disse analysene viste ingen negative helsereaksjoner p? fôrene.
Palmeolje overfl?dig
Nofima har ogs? sett p? hvor egnet algemelet er til ? bevare h?y teknisk filetkvalitet i laksen.
Fôrene med alger ga like god kvalitet p? laksefiletene som fôr med fiskeolje. For eksempel var filetene like faste i strukturen, hadde lik avrenning av vann, og like lite spalting mellom muskelfibrene.
Noen fiskefôrprodusenter har tidlige brukt litt palmeolje i fôret, f?rst og fremst fordi de korte mettede fettsyrene i denne oljen egner seg som teknisk stabilisator i fôret. Algemelet er rikt p? enkelte korte mettede fettsyrer, og gj?r dermed bruken av palmeolje som stabilisator overfl?dig.
Kan erstatte fiskeolje helt i fôr til laksesmolt
Konklusjonen er at dette algemelet er en sv?rt god kilde til omega-3 for liten laks, og den kan erstatte fiskeolje i fôr helt utfra dagens niv? i fôr.
N? jobber Nofima videre med ? optimalisere algemel i fôr og ? forbedre prosesseringen av selve algemelet ved Fôrteknologisenteret i Bergen. Algemelet skal ogs? testes i fôringsfors?k gjennom hele livet til laksen.
Nofima inngikk i 2012 en samarbeidsavtale med Alltech om arbeid med alternative fôrkilder. Det er s?rlig bruken av mikroalger i fôr til fisk som er tema for samarbeidet, og disse funnene er et resultat av dette samarbeidet.
Om Nofima
Matforskningsinstituttet Nofima driver forskning og utvikling for akvakulturn?ringen, fiskerin?ringen og matindustrien.
Instituttet har om lag 350 ansatte og en ?rlig omsetning p? rundt 530 millioner kroner.
Nofima AS har hovedkontor i Troms?, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndals?ra, Troms? og p? ?s.

Authors

Related posts

Top