SE

48 miljoner till elva forskningsprojekt inom ekologisk produktion

Användningen av antibiotika inom djurnäringen bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistens. I Sverige eftersträvar vi förebyggande djurhälsov?rd i förhoppning om att vi ska f? färre sjuka djur att behandla. Används antibiotika mindre inom ekologisk mjölkproduktion och i s? fall varför? Lantbrukarens attityder till antibiotika har visat sig spela en stor roll. Hur kan r?dgivningen till lantbrukare kring antibiotika optimeras? Detta ska n?gra forskare fr?n SLU i Uppsala studera. Andra ska studera hur vi kan producera mjölk och nötkött som ger lägre utsläpp av växthusgaser. Nötköttskreatur bidrar p? grund av betet till stor del till växthusgasutsläpp och markanvändning, men samtidigt krävs betesdrift för den biologiska m?ngfalden i jordbrukslandskapet. Cirka 60 procent av svenskt nötkött kommer fr?n mjölkkor men en allt intensivare mjölkproduktion ger en mindre mängd kött fr?n mjölkkor. Därför används renodlade nötköttskreatur allt mer. I ett tredje projekt ska forskarna undersöka ifall den biologiska m?ngfalden gynnas mer av att gräsmarker bevaras än av att stöd ges till ekologisk odling. Studier i Europa visar p? detta resultat men där mäts biologisk m?ngfald p? ett sätt som inte är relevant för Sverige.Vilken effekt f?r ekologisk odling med avseende p? biologisk m?ngfald och ekosystemtjänster i olika regioner? Och hur p?verkar miljöstöd i olika regioner kostnadseffektivitet och skördeförluster? Nu har Formas forskarr?d beslutat att bevilja elva forskningsprojekt medel inom utlysningen Ekologisk produktion som bland annat ska studera dessa fr?gor.

– Vi efterfr?gade ämnesövergripande forskning inom alla delar av livsmedelskedjan inom ekologisk produktion. Och det är glädjande att se vilken stor spännvidd som finns bland de forskningsprojekt som beviljats bidrag. Projekten handlar om allt fr?n gödslingsstrategier till trädplantering och till attityder och beteenden hos lantbrukare, säger Gia Destouni, huvudsekreterare p? forskningsr?det Formas.
Lista p? de som beviljats medel (länk till Formas hemsida)
Bakgrund:
Sedan starten har Formas regelbundet haft utlysningar inom ekologisk produktion. I denna utlysning omfattas hela livsmedelskedjan i utlysningen, fr?n primärproduktion till förädling, marknad och konsumtion. Vidare omfattades olika vetenskapsomr?den och ämnesövergripande projekt. Som vägledning för relevans har använts ?Forskningsagenda för ekologiskt lantbruk 2013 ? Forskningsutmaningar och kunskapsbehov inom ekologisk produktion och ekologisk mat? som tagits fram av Centrum för ekologisk produktion och konsumtion (EPOK) vid SLU. Agendan tar fasta p? de viktigaste framtida utmaningarna och kunskapsbehoven för den ekologiska livsmedelskedjans väg mot ökad h?llbarhet, effektivitet samt miljö- och samhällsnytta.
För mer information:
Johanna van Schaik Dernfalk, forskningssekreterare, 0706 26 40 21, [email protected]
Emilie von Essen, presschef, 0733 50 31 61, [email protected]

Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom omr?dena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för r?dets ansvarsomr?den. Formas f?r ocks? finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.1000Skicka som e-post
Share this

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy